1. Homepage
 2. Nieuws

Resultaten enquête Fotobond In Beeld


De enquête met als onderwerp Fotobond In Beeld heeft een hoge respons opgeleverd. Maar liefst 676 lezers vulden de enquête in. Dat is bijna 10% van het totale ledenbestand.
Het is belangrijk om vast te stellen of de resultaten van de enquête voldoende representatief zijn. Alleen dan is het gerechtvaardigd om ook beleidsconsequenties te trekken. De hoge respons is natuurlijke een belangrijke indicatie. De herkomst van de respondenten is dankzij  een vraag in de enquête  goed inzichtelijk geworden. Het is duidelijk hoeveel respondenten er uit iedere afdeling afkomstig zijn. Dit spoort goed met de werkelijke procentuele verdeling  over de afdelingen, van onze leden. Ook de verhouding man/vrouw onder de respondenten accordeert goed met de werkelijke situatie. Er lijken dus voldoende aanknopingspunten te zijn om er vanuit te mogen gaan dat de enquête voldoende representatief is.

Meer dan 95% van onze lezers is ouder dan 45 jaar en ruim 70% is man. De hoge respons betekent ook dat Fotobond In Beeld goed gelezen wordt. De resultaten van de enquête zullen in de komende redactievergadering worden besproken en kunnen leiden tot aanpassing van de koers van het blad.

De rapportage bestaat uit vier delen:

 • algemene vragen 
 • vragen met betrekking tot de verschillende artikelen 
 • de open vraag 
 • correlaties 

De resultaten van de enquête, de punten 1, 2 en 3 maakten onderdeel uit van de enquête en werden direct in vragen vertaald.  Daarnaast is onderzocht of er  een statische samenhang (correlaties) is tussen de verschillende vragen. Zo zou je je kunnen afvragen of jongere lezers anders denken over het blad dan oudere lezers. 

1. Algemene vragen

De algemene vragen hebben betrekking op de persoonlijke situatie van de respondenten van de enquête en hun mening over Fotobond In Beeld in algemene zin. Voor de precieze resultaten is het nodig om de bijlage door te nemen. Ik deze rapportage wordt volstaan met het vermelden van de meest opvallende resultaten. In de bijlage zijn er meer vragen terug te vinden en is er een meer gedetailleerd beeld terug te zien.

 • meer dan 70% van de respondenten is een man
 • 96% van de respondenten is ouder dan 45 jaar
 • 5% van de respondenten is minder dan een jaar lid
 • 88% van de respondenten is clublid en 12% is persoonlijk lid (dit betekent dat de respons op de enquête van de persoonlijke leden 2x zo hoog is, dan de respons van de clubleden; er zijn namelijk in de praktijk maar 5,5% persoonlijke leden)
 • 70% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over het blad in zijn algemeenheid en 8,5% is ontevreden of zeer ontevreden
 • 62% van de respondenten ziet liever een analoog blad en 11 % wil een digitaal blad; de rest zou beiden willen of heeft geen mening
 • 4,6% van de respondenten is van mening dat je voor ieder lidmaatschap een abonnement op het blad moet krijgen
 • 50% haalt ideeën of inspiratie uit het blad; 18% lukt dat niet en 32% is hier neutraal over.

2. Vragen met betrekking tot de verschillende artikelen

De redactie vindt  het belangrijk een goed beeld te hebben van de mening van de lezer over de verschillende artikelen in het blad. Waar is de lezer echt in geïnteresseerd? Artikelen kunnen in de loop der tijd minder populair worden of juist ontbreken. In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de waardering voor alle artikelen hoog is en dat de respondenten houden van fotobesprekingen. Wie een gedetailleerd overzicht wil hebben, kan in bijlage-1 een goed overzicht vinden van de antwoorden. Zoals gezegd: de redactie zal in haar vergadering hier goed kennis van nemen en indien nodig tot herziening komen.

3. De open vraag

Ongeveer 150 respondenten hebben ook van de gelegenheid gebruikt gemaakt om een opmerking te maken bij de open vraag. De antwoorden zijn letterlijk overgenomen. De antwoorden zijn enorm divers en soms erg tegengesteld. Sommige lezers vinden het blad veel te hoogdravend, anderen vinden juist dat het blad veel te braaf en oubollig is. Er zijn respondenten die de toonzetting en de foto’s veel te somber vinden, te serieus. Technische artikelen ontbreken helaas volgens enkelen. Voor- en tegenstanders van een analoge of digitale verschijning van het blad geven beiden hun mening. Over de lay out en de druk is men over het algemeen heel tevreden. Voor de redactie zal het moeilijk zijn om een lijn te vinden in deze antwoorden, die bruikbaar is voor de koers van het blad. De meningen lopen daarvoor teveel uiteen.

4. Correlaties

Er is onderzocht of er regionale verschillen zijn in de beantwoording van de vragen. Niet de afdelingen afzonderlijk zijn hierbij onderzocht. Er is voor de verwerking van de resultaten, gekozen om afdelingen samen te voegen, zodat er een noordelijke en een zuidelijke regio ontstaat, naast een oostelijke en een westelijke. Sommige afdelingen zijn qua aantallen leden erg klein, waardoor de representativiteit van de steekproef anders te wensen over zou laten.

In het algemeen valt op dat het zuiden wat meer tevreden is over het blad dan het noorden en het westen. Het zuiden is van mening dat het blad vaker zou mogen verschijnen. De lezers is het zuiden halen ook meer ideeën en inspiratie uit het blad.

Er zijn meer zaken die opvallen. Vrouwen zijn in zijn algemeenheid nog positiever over de verschillende artikelen dan de mannen. Vrouwen hebben er ook meer moeite mee als het blad digitaal wordt. Leden jonger dan 46 jaar zijn iets minder tevreden dan ouderen over het blad. Hoe ouder de respondenten zijn, hoe meer nummers ze lezen. Persoonlijke leden bewaren meer nummers dan clubleden. Persoonlijke leden vinden het blad ook meer inspirerend dan clubleden. De respons op de enquête is ook groter bij persoonlijke leden dan bij clubleden. Je kunt wel concluderen dat persoonlijke leden meer betrokken lijken te zijn dan clubleden.