1. Homepage
  2. Nieuws

Najaarsvergadering Bondsbestuur plusharry Sikkend krijgt bloemen

Voorzitter Oege Lam met Harry Sikkenk die na vele jaren afscheid neemt als voorzitter van de afdeling Zuid Holland Zuid en daarmee nu van het Bondsbestuur. Foto: Barend Houtsmuller.

Op zaterdag 17 november 2018 heeft het Bondsbestuur zijn halfjaarlijkse vergadering gehad. Hoewel het Bondsbestuur formeel bestaat uit het dagelijks bestuur en de afgevaardigden van de afdelingen, wordt voor een goede afstemming van de werkzaamheden ook plaats ingeruimd voor vertegenwoordigers van de taakgroepen en de landelijke groepen.

Waar is het Bondsbestuur mee bezig? Er werd stilgestaan bij de financiën van 2018 (de uitgaven blijven ruim binnen de begroting) en de begroting van 2019, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen activiteiten van de taakgroepen.

Opleidingen & Sprekers ontwikkelt de cursusmodules Beeldtaal en Het Creatieve Proces. Ook gaat aandacht besteed worden aan documentaire fotografie.

Wedstrijden & Exposities organiseert in 2019 voor het eerst één grote tentoonstelling waarop het werk van meerdere wedstrijden en salons wordt getoond. Deze grote tentoonstelling komt dan in de plaats van twee kleinere en is in de toekomst wellicht de enige die overblijft, maar dan wel van professioneel niveau.

De vergadering staat achter de benoeming van Hugo Vollebregt als nieuwe penningmeester. Hij wordt voorgedragen op de algemene ledenvergadering van 2019 maar is nu al aan het werk. Feitelijk volgt hij Roelof Pieters op per eind 2018.

Er is gesproken over de regels waaraan de landelijke groepen moeten voldoen. Er komt een overkoepelend reglement met de hoofdlijnen en het dagelijks bestuur krijgt de mogelijkheid om per landelijke groep nadere financiële afspraken te maken. We verwachten in de toekomst vaker te maken te krijgen met groepen leden (ook clubs) die niet passen binnen stringente regels en op deze wijze lopen we vooruit op een nadere invulling van de relatie tussen de Fotobond en deze groepen.

De projectgroep Het Tweede Spoor gaf een tussenstand. We zoeken nog naar een projectleider, dus aanmeldingen zijn welkom.

Er staan enkele wijzigingen van de statuten op het programma. Zo wordt de zittingsduur van bestuursleden teruggebracht van 5 naar 3 jaar en wordt de bepaling geschrapt dat het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt bij het 70e levensjaar. Verder wil men liever een goede financiële commissie dan, zoals nu gebeurt, een accountantsrapport dat niet meer is dan een overneming van de jaarstukken. Dat beperkt de kosten en verbetert het inzicht.

Gezien de lage vergaderfrequentie van tweemaal per jaar zou het handig zijn als besluiten van het Bondsbestuur genomen kunnen worden per e-mail.

Verder wordt de aanmelding van fotoclubs voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering vergemakkelijkt, zodat alle clubvertegenwoordigers die in de vergadering aanwezig zijn ook daadwerkelijk kunnen meestemmen.

Want dat laatste is uiteindelijk de kern; het Bondsbestuur ontwikkelt beleid, maar de ledenvergadering bepaalt de richting die de Fotobond gaat.