1. Homepage
  2. Nieuws

Nieuwe statuten, nieuwe mogelijkhedenHans van Koesveld-vrij foto- Rotterdambrug

[Foto: Hans van Koesveld]

De algemene ledenvergadering in april 2019 heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de statuten van de Fotobond. Deels betreft het aanpassingen aan de mogelijkheden van internet. De belangrijkste wijzigingen worden hier beschreven.

De Fotobond is in beweging en daarom worden de regels af en toe aangepast. Voor de laatste keer was dat gebeurd in 2009 en daarvóór in 2001. Sinds 2009 groeide het lijstje van wensen en het bestuur vond het tijd worden om die nu door te voeren.

Heel praktisch is de nieuwe mogelijkheid van stemmen per email. Het algemeen bestuur komt tweemaal per jaar bij elkaar en soms kan een beslissing beter niet wachten tot de volgende vergadering. In plaats van een relatief dure extra vergadering kan nu gestemd worden per email. De besluitvorming kan daardoor sneller tot stand komen.

Nieuw is de instelling van een kascommissie. Voorheen gold dat de jaarstukken van de penningmeester gecontroleerd werden door een accountant. Althans, dat was de bedoeling, maar feitelijk werd al enkele jaren volstaan met een cijferopstelling zonder accountantscontrole. Door de instelling van een kascommissie uit de leden worden drie vliegen in één klap geslagen: De kosten van de accountant vervallen, de controle kan door leden gedaan worden die weten hoe de Fotobond in elkaar zit en de commissie kan al voor de afsluiting van het financiële jaar aan de slag gaan. Op de ledenvergadering is meteen de nieuwe kascommissie benoemd.

De aanmelding vanuit de clubs voor deelname aan de algemene ledenvergadering wordt eenvoudiger gemaakt. We willen voorkomen dat clubs die naar de vergadering komen door een onvolkomen aanmelding niet mogen meestemmen.

De zittingsduur van de leden van het dagelijks bestuur is teruggebracht naar drie jaar, waarbij tevens maximaal tweemaal aansluitend mag worden herbenoemd. Voorheen werd de benoeming voor vijf jaar gedaan en was er geen maximum aan het aantal aansluitende termijnen. Hiermee wordt het makkelijker om leden te vinden voor deze functie en wordt verstarring van de organisatie voorkomen.

In de oude statuten van de Fotobond stond een artikel dat de benoemingsduur van afdelingsbestuurders eveneens op vijf jaar vastlegde. Bij de discussie in de ledenvergadering is gevraagd om de verkorting van de benoemingsduur naar 3 jaar ook door te voeren voor leden van afdelingsbesturen. Dat is echter niet zomaar mogelijk. De afdelingen hebben eigen statuten die de benoemingsduur gewoonlijk op 5 jaar fixeren en dat wordt niet ongedaan gemaakt door alleen de statuten van de Fotobond te wijzigen. Daarom is besloten om de benoemingsduur van afdelingsbestuurders over te laten aan de afdelingen, en het artikel in de statuten van de Fotobond zo te redigeren dat voortaan naar de statuten van de afdeling wordt verwezen.

Zie hier voor de volledige tekst van de statuten van de Fotobond. Heb je vragen over de statuten? Neem contact op via voorzitter@fotobond.nl en je wordt daarna gemaild of gebeld.