Contributie fotoclubs

> contributiereglement

Contributie 2021

Contributie Fotobond in 2021 met coronakorting?

Wat is de invloed van corona geweest op de kosten van de Fotobond? Daarover is inmiddels meer bekend. Een aantal activiteiten, vooral die waarbij zaalhuur aan de orde was, is niet doorgegaan en dat leverde besparingen op. Daartegenover zijn er extra kosten gemaakt voor digitale voorzieningen. Niettemin is er per saldo ruimte gekomen. Daarom gaat het dagelijks bestuur aan het Bondsbestuur bij de begrotingsbehandeling voorstellen om de contributie voor 2021 op een lager bedrag vast te stellen dan de vorige jaren. Coronakorting, zogezegd.
Het Bondsbestuur vergadert eind maart, de algemene ledenvergadering is eind april 2021. Dan wordt het contributiebedrag definitief vastgesteld. Praktisch betekent dit dat de penningmeester de contributienota’s aan clubs en persoonlijke leden pas in mei zal verzenden.

Contributieberekening m.i.v. 2020

De nieuwe regeling geeft een financieel voordeel aan de clubs en betekent minder declaraties, minder boekingen en minder kans op fouten bij de Fotobond.

Ook nu wordt het nieuwe lid aangemeld via de website van de Fotobond. Er wordt echter geen contributie in rekening gebracht over het lopende jaar, terwijl het nieuwe lid wel kan deelnemen aan alle activiteiten van de Fotobond, waaronder de Bondsfotowedstrijd. We werken nu uitsluitend met de gebruikelijke jaarlijkse telling per 31 januari. Pas als het aantal leden van de club in het nieuwe jaar gestegen is ten opzichte van het aantal leden van een jaar ervoor, wordt een bedrag van € 10 betaald voor elk van het aantal leden dat de club in grootte gestegen is.

Rekenvoorbeeld
Op 31 januari 2021 heeft de club 25 leden, het jaar daarvoor 23. Dan betaalt de club 25 maal de jaarcontributie van € 22 plus 2 maal een tientje. Als diezelfde club in 2021 23 (of minder) leden heeft, blijft de contributieafdracht beperkt tot 23 (of minder) maal de jaarcontributie.
Het maakt in beide gevallen niet uit of er bijvoorbeeld in dat jaar vier leden zijn bijgekomen én vier leden zijn vertrokken, het totaal op de teldatum is bepalend.
Het verschil met de oude regeling: Als er gedurende het jaar 4 nieuwe leden bijkwamen en 4 vertrokken dan werd de club aangeslagen voor de resterende kwartalen: 4 x gemiddeld 2 kwartalen á € 5,50 = € 44. In de nieuwe regeling wordt in dit voorbeeld niets betaald. Omdat de nieuwe regeling geldt met ingang van 1 januari 2020, wordt er in 2020 alleen betaald over het aantal leden per teldatum (31 januari 2020) en komen de nieuwe leden van 2020 pas in beeld per teldatum 2021.

Financieel reglement

In het financieel reglement is dit als volgt omschreven in artikel 2 lid 4:

De contributie van verenigingen die lid zijn van de Fotobond wordt geïnd als volgt:

  1. Verenigingen voldoen de contributie naar het aantal personen dat bij die vereniging lid is. Daarbij is het aantal personen dat op 31 januari is geregistreerd in de Online Leden Administratie bepalend. De verenigingen zijn verantwoordelijk om de Online Leden Administratie bij te houden.
  2. Voor verenigingsleden die op 1 januari jonger zijn dan 18 jaar, bedraagt de contributie de helft.
  3. Boven het bedrag dat de vereniging is verschuldigd op grond van de vorige leden, betaalt de vereniging een bedrag van € 10 voor elk lid waarmee het ledenaantal is gestegen ten opzichte van het vorige jaar op dezelfde peildatum.
  4. Indien iemand lid is van meerdere verenigingen, zijn beide verenigingen contributie verschuldigd voor deze persoon. Deze persoon kan voor 31 december van enig jaar doorgeven aan bondsbureau@fotobond.nl dat hij in het volgende jaar slechts namens één vereniging zal meedoen aan de activiteiten van de Fotobond. In dit geval is de andere vereniging waarvan deze persoon lid is, geen contributie verschuldigd aan de Fotobond.

Voor persoonlijke leden geen wijziging
De bovenbeschreven wijze van contributiebetaling geldt voor clubleden. De contributie voor rechtstreekse leden wijzigt niet: € 28 per jaar, het lidmaatschap gaat in bij aanmelding, de betaling wordt pro rata gedaan met ingang van het eerstvolgende kalenderkwartaal.

Meer weten? Neem dan contact op via ledenadministratie@fotobond.nl.