1. Homepage
  2. Voor Leden

Bestuursleden van de Fotobond, de afdelingen of de aangesloten fotoclubs kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering.

Leden van de Fotobond en de aangesloten fotoclubs kunnen een cameraverzekering afsluiten tegen goede voorwaarden en een aantrekkelijke premie.

Meer informatie vindt u hieronder (klik op de grijze balkjes).

Het is momenteel niet mogelijk om een tentoonstellingsverzekering te sluiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe verzekeraar.

[Foto: Rene Tips]

De afgelopen jaren beschikte de Fotobond over een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering, die dekking bood tegen zaakschade en letselschade die door clubs (of leden van clubs die handelden namens hun club) werd aangericht aan derden. Hiervan is de afgelopen vijftien jaren slechts zesmaal gebruikgemaakt en het betrof daarbij relatief geringe bedragen. Niettemin is het een veilig idee als de club beschermd is tegen aanspraken van derden. De premie voor deze collectieve verzekering bedroeg ca. € 900 per jaar, die betaald werd uit de begroting van de Fotobond.

Generali, de maatschappij waar deze polis liep, is overgenomen door ASR. Deze verzekeraar kent geen dekking voor koepelorganisaties (een Bond van zelfstandige verenigingen) zoals de Fotobond. Daarom is de polis opgezegd tegen eind 2019. Daarbij speelde mee dat alle tussentijdse mutaties in besturen en rechtspersoonlijkheid van alle aangesloten verenigingen moesten worden gaan doorgegeven, wat zowel voor de verzekeraar als de Fotobond een enorme administratie met zich zou meebrengen. Daarom resteert in 2020 slechts een polis voor de landelijke organisatie, dus niet meer voor de aangesloten ledenclubs.

Wat we in overleg hebben kunnen bereiken is dat de dekking voor de clubs wordt verlengd tot eind maart 2020. Daarna is er voor de clubs geen dekking meer, tenzij de club een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit. De club is hierbij het 'bedrijf'.

De bij ASR gebruikelijke premie voor deze verzekering bedraagt € 0,50 per lid per jaar, met een minimumbedrag per polis van € 100 (inclusief assurantiebelasting is dat € 121 per jaar). We hebben kunnen bereiken dat er voor leden van de Fotobond een voordelige aanbieding van ASR ligt waarbij de minimale premie is teruggebracht naar € 75 (inclusief assurantiebelasting € 90,75) per jaar. Clubs tot 150 leden vallen onder dat minimumbedrag.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen en zaken van derden gedekt, die door een verzekerde zijn veroorzaakt terwijl die persoon handelde als (lid van de) fotoclub.

  • Dus als de beamer van de club op iemands teen valt en er langdurig herstel nodig is (niet de beamer zelf, het is geen inboedeldekking).
  • Als op een tentoonstelling de wand met foto's omvalt (indien verwijtbaar) en iemand raakt gewond (de wand en foto's zijn niet gedekt).
  • Een clublid maakt iets in de gehuurde clubruimte kapot en de club wordt ervoor aangesproken.

Niet gedekt: motorrijtuigen, vervoermiddelen, eigen bezittingen van het lid en de club. Ook niet gedekt: vermogensschade (denk aan rechten op foto's, gemiste kansen op tentoonstellen, toezeggingen die niet worden nagekomen, etc.).

Er geldt bij zaakschade een eigen risico van € 125 per aanspraak.

Een geleende beamer die beschadigd wordt is beperkt gedekt. Dit is opzichtschade.  Opzichtschade is schade aan zaken van derden, die is veroorzaakt terwijl u, of iemand namens u, deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt of daarmee samenhangend vervoert.

Voorbeeld: Iemand gebruikt bij een tentoonstelling een beamer van zijn bedrijf, en die valt kapot. Of een foto (waarschijnlijk alleen van een niet-clublid) wordt beschadigd tijdens vervoer door een lid naar een tentoonstelling. Voor opzichtschade is een eigen risico van toepassing van 10% per aanspraak, met een minimum van € 250 per aanspraak.

Let op:

  • Eigendommen van de club zelf zijn niet gedekt, het is geen inboedelverzekering. Dus bij diefstal, vermissing wordt geen uitkering gedaan; ook niet bij gehuurde zaken.
  • Alles wat onder een verzekering elders valt is niet verzekerd.
  • In veel gevallen heeft de veroorzaker een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering waarop dit gedekt is. De waarde van deze clubverzekering is dus beperkt.

Ter informatie: Het bovenstaande dekt geen bestuurdersaansprakelijkheid
Hieronder vallen bijv. de claim die de club legt op de medebestuursleden van de penningmeester die er met de kas vandoor is gegaan; ze hebben niet goed opgelet en hadden samen de pot beter moeten beschermen. Of een bestuurslid doet onterecht een toezegging namens de club (opdracht voor het drukken van een boek, het huren van een zaal) en wordt daar als bestuurslid op aangesproken.
Ook in de oude situatie was deze bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt.

Wel of niet verzekeren?
Dat is nu geheel aan de club. Het is momenteel niet geheel duidelijk of deze aanbieding geldt voor alle clubs of uitsluitend voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Als u nu al meer informatie wilt of de verzekering wilt sluiten, kunt u contact opnemen met onze verzekeringstussenpersoon:
Smeink Assurantiën
Kaatsbaan 12 - 3601 EC Maarssen 
Postbus 8 - 3600 AA Maarssen 
030-241 02 06
verzekeringen@fotobond.nl

Voor persoonlijke (rechtstreekse) leden van de Fotobond verandert er in 2020 niets. De dekking van de Afdelingen staat nog ter discussie. Daar loopt de huidige polis nog door tot eind maart 2020.

Hoe nu verder?
De huidige verzekering loopt nog tot eind maart 2020.
Het risico op zaak- en letselschade is beperkt, zie hierboven.
Er staan nog enkele aanvragen uit bij andere maatschappijen.
In januari komt er nog een mailing met meer informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn de precieze voorwaarden bekend en kan de club alsnog reageren.

Reageren kan ook naar voorzitter@fotobond.nl.

In samenwerking met de Fotobond  biedt Smeink Assurantiën een nieuwe cameraverzekering voor leden, te sluiten bij verzekeringsmaatschappij Ansvar Idéa. Deze verzekering heeft een voordelige premie en goede voorwaarden waaronder een nieuwwaarde regeling van 5 jaar.

> lees meer (alleen toegankelijk voor leden) 


Informatie voor leden met een bestaande cameraverzekering

Oorspronkelijk liep de cameraverzekering (kostbaarhedenverzekering) bij Generali. Daar konden de leden van de Fotobond een eigen polis sluiten tegen gunstige voorwaarden. Generali is overgenomen door ASR (‘de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen’). Daarbij zijn de lopende polissen zo mogelijk omgezet naar eigen polissen van ASR. De gunstige premie en voorwaarden konden echter bij prolongatie niet worden gehandhaafd. Onze assurantietussenpersoon Smeink Assurantiën heeft gezocht naar een maatschappij die dit beter kon. Dat is Ansvar Idéa geworden. Leden van de Fotobond kunnen daar onder goede voorwaarden terecht.

Smeink heeft alle verzekerden aangeschreven met het bericht dat na afloop van de huidige betaalperiode de polis overgesloten wordt naar Ansvar Idéa. Als men niet reageert wordt de nieuwe polis actief. De premie voor de nieuwe verzekering is hoger dan bij de oude, maar de combinatie premie/voorwaarden is nog steeds beter dan men elders kan krijgen. Het staat de verzekerde vrij om hiervan al of niet gebruik te maken, maar in ieder geval eindigt de verzekering van Generali/ASR aan het eind van de huidige betaalperiode. Dat is aangegeven in een brief die ASR heeft verzonden aan alle verzekerden.

Er is geen algemene mailing naar de leden van de Fotobond verzonden, omdat Smeink alle bestaande polishouders heeft aangeschreven. De Fotobond is verder ook geen partij bij deze cameraverzekering. 

Indien de situatie u nog onduidelijk is, of als u de aanbiedingsbrief van Smeink niet heeft ontvangen en u de nieuwe polis niet wilt afwachten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Smeink Assurantiën (mevrouw Lisa Geerts), 030-241 0206.