1. Homepage
  2. Voor Leden

Bestuursleden van de Fotobond, de afdelingen of de aangesloten fotoclubs kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering.

Leden van de Fotobond en de aangesloten fotoclubs kunnen een cameraverzekering afsluiten tegen goede voorwaarden en een aantrekkelijke premie.

Meer informatie vindt u hieronder (klik op de grijze balkjes).

Het is momenteel niet mogelijk om een tentoonstellingsverzekering te sluiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe verzekeraar.

[Foto: Rene Tips]

Een van de voordelen van het lidmaatschap van de Fotobond is de Aansprakelijkheidsverzekering, die geldt voor alle bestuursleden en leden; uiteraard voor zover het activiteiten voor de Fotobond, de afdelingen of de aangesloten clubs betreft.

Clubs en bestuurders en leden worden niet vaak aansprakelijk gesteld, maar de schade, vooral bij letsel, kan zo aanzienlijk kan zijn dat een aansprakelijkheidsverzekering voor een vereniging/club onmisbaar is. Verder kan de verzekeraar adviseren over verweer en kan de kosten betalen van rechtsbijstand of procedure.

Opmerking: Een club kan soms aansprakelijk zijn voor schade, maar niet alle schades vallen onder de dekking, zoals vermogensschade. Raadpleeg de onderstaande voorbeelden.

Let op:
Deze informatie is slechts een niet-bindende samenvatting van de polisvoorwaarden.  Beschouw het hierna volgende dus als een richtlijn en ontleen er geen zekerheid uit!

Polis

De polis loopt bij Generali Nederland in Diemen. Het is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen, waarbij bijzondere voorwaarden gelden voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen.

Wie zijn verzekerd?

De verzekerden zijn de Fotobond, de bestuursleden (van de Fotobond, de Afdelingen en de aangesloten clubs) voor zover zij werkzaamheden ten behoeve van de Fotobond in diens hoedanigheid verrichten) en de vrijwillige medewerkers (= leden), voorzover zij activiteiten ten behoeve van de Fotobond in diens verzekerde hoedanigheid verrichten en voorzover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

Welke aanspraken betreft het?

Een door een derde (= iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde) tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit handelen of nalaten van een verzekerde.

Welke schade?

Schade aan personen (letsel, aantasting van de gezondheid) en schade aan zaken (door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van stoffelijke zaken van derden met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade).

Uitgesloten is schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ter vervoer, ter bewerking, ter behandeling of om een andere reden onder zich had ('opzichtclausule'). De cursieve zaken zijn wel gedekt, maar daar geldt een eigen risico.

Voorbeelden van gedekte schade
- Een bestuur wordt door een advocaat aangesproken wegens veroorzaakt letsel of veroorzaakte schade aan een stoffelijke zaak. De verzekeraar adviseert dan over het verweer of betaalt de kosten van rechtsbijstand of procedure.
- Een lid (= verzekerde) die de presentatie klaar zet voor een spreker veroorzaakt schade aan de laptop van de spreker (= derde). Het lid is aansprakelijk.
Toelichting: Als het de laptop of beamer van de club betreft, is het niet gedekt (geen eigendom van een derde). Waarschijnlijk kan het lid de schade dan wel claimen op zijn eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

- De club heeft een plank met lichtbak gemonteerd voor de bespreking van foto's. De lichtbak valt en veroorzaakt aanzienlijk letsel. De getroffene kan maandenlang niet werken. De club is aansprakelijk.
Toelichting: De schade aan de lichtbak (= niet eigendom van een derde) is niet gedekt, wel de schade aan de vloer en de letselschade.

- Na een clubavond wordt schade geconstateerd aan de zaal (wel door een lid, dus verzekerde). De club wordt aangesproken.
Toelichting: Als het lid wel bekend is (de schade is niet aangericht in opdracht van de club, dus het lid handelde niet in zijn hoedanigheid van lid) is het niet gedekt. Als de schade onopzettelijk is veroorzaakt zal dit waarschijnlijk geclaimd kunnen worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van het lid.

Opmerking: Als het lid elders een aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen, gaat die voor.

Voorbeeld van deels gedekte schade
- Een lid neemt de beamer van zijn werk mee naar de club en laat deze uit zijn handen vallen.
Toelichting: Een zaak die het lid 'in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ter vervoer, ter bewerking, ter behandeling of om een andere reden onder zich had' (= opzichtclausule) valt in principe buiten de dekking; uitzondering daarop zijn zaken die de verzekeringnemer in huur of gebruik heeft, maar dan geldt wel een eigen risico van € 225,-.

Voorbeelden van niet gedekte schade
- Een afdelingsbestuurder verzuimt een jurylid te melden dat de jurering die dag niet doorgaat. Het jurylid komt toch en claimt zijn vergoeding en kosten.
- Een expositie gaat niet door maar de zaal moet wel betaald worden. De exploitant claimt de zaalhuur en de catering.
Toelichting: De club is wel aansprakelijk, maar dit is geen schade aan een persoon of een zaak. Vermogensschade is niet gedekt.

- Een spreker valt van het podium tijdens de opening van een tentoonstelling. Hij beschadigt zijn bril en breekt een been. Hij spreekt de vereniging aan.
Toelichting: De vereniging is niet aansprakelijk, omdat dit niet door de vereniging is veroorzaakt. Dat zou anders zijn als een podium bezwijkt dat door de vereniging is gebouwd, en daardoor letsel en schade aan derden ontstaat.

Ook uitgesloten zijn o.a. schade door een motorrijtuig, opzet, een boetebeding, garderobe of onderlinge aansprakelijkheid tussen leden.

Schade bij vervoer van foto's en beeldschermen/beamers/laptops naar een expositie, of beschadiging van foto's in of diefstal van foto's etc. uit de expositieruimte is niet gedekt (= geen zaken van derden maar van de leden, of opzichtclausule).

Wat te doen bij schade?

Aanspraken op de verzekering lopen in eerste instantie via het dagelijks bestuur, bij voorkeur gericht aan de secretaris via secretaris@fotobond.nl. De verzekeraar doet daarna de schadebehandeling.

In samenwerking met de Fotobond  biedt Smeink Assurantiën een nieuwe cameraverzekering voor leden, te sluiten bij verzekeringsmaatschappij Ansvar Idéa. Deze verzekering heeft een voordelige premie en goede voorwaarden waaronder een nieuwwaarde regeling van 5 jaar.

> lees meer (alleen toegankelijk voor leden) 


Informatie voor leden met een bestaande cameraverzekering

Oorspronkelijk liep de cameraverzekering (kostbaarhedenverzekering) bij Generali. Daar konden de leden van de Fotobond een eigen polis sluiten tegen gunstige voorwaarden. Generali is overgenomen door ASR (‘de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen’). Daarbij zijn de lopende polissen zo mogelijk omgezet naar eigen polissen van ASR. De gunstige premie en voorwaarden konden echter bij prolongatie niet worden gehandhaafd. Onze assurantietussenpersoon Smeink Assurantiën heeft gezocht naar een maatschappij die dit beter kon. Dat is Ansvar Idéa geworden. Leden van de Fotobond kunnen daar onder goede voorwaarden terecht.

Smeink heeft alle verzekerden aangeschreven met het bericht dat na afloop van de huidige betaalperiode de polis overgesloten wordt naar Ansvar Idéa. Als men niet reageert wordt de nieuwe polis actief. De premie voor de nieuwe verzekering is hoger dan bij de oude, maar de combinatie premie/voorwaarden is nog steeds beter dan men elders kan krijgen. Het staat de verzekerde vrij om hiervan al of niet gebruik te maken, maar in ieder geval eindigt de verzekering van Generali/ASR aan het eind van de huidige betaalperiode. Dat is aangegeven in een brief die ASR heeft verzonden aan alle verzekerden.

Er is geen algemene mailing naar de leden van de Fotobond verzonden, omdat Smeink alle bestaande polishouders heeft aangeschreven. De Fotobond is verder ook geen partij bij deze cameraverzekering. 

Indien de situatie u nog onduidelijk is, of als u de aanbiedingsbrief van Smeink niet heeft ontvangen en u de nieuwe polis niet wilt afwachten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Smeink Assurantiën (mevrouw Lisa Geerts), 030-241 0206.