Landelijke groep Bondsmeesterklasse

Coördinatoren: Jeanette Kamberg, Bas Berkhout en Herman Schartman
Contact: 
bmkcoordinator@gmail.com

Galerie

> bekijk de foto's van de leden van deze groep

> bekijk het Liber Amoricum (vriendschapsboek) voor Peter van Tuijl

> Ballotage 2022


Martin-Janssen

Foto: Martin Janssen

De Landelijke groep Bondsmeesterklasse (BMK) is er voor fotografen die een extra uitdaging zoeken, als aanvulling op de discussies in de eigen fotoclub. De BMK-groep heeft geen gemeenschappelijk thema of onderwerp. De groep kent een strenge ballotage door een externe jury.

Lid worden?

Het niveau van de fotografie binnen deze groep ligt zeer hoog. Dit komt, onder meer, door de strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

De leden behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijke stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden, waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

BMK inzending en jurering

Het predicaat BMK is in kwalitatieve zin de hoogste onderscheiding die binnen de Fotobond behaald kan worden. De BMK werd in 1959 in het leven geroepen om een platform te bieden aan "top vrijetijdsfotografen" die binnen hun club een onvoldoende klankbord vonden. Alhoewel de fotografen die in de afgelopen jaren het predicaat BMK behaalden meestal geen professionals waren, lag het veronderstelde niveau wel enigszins in lijn hiermee. De fotografie van professionals als van top vrijetijdsfotografen is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Dat was voor de Fotobond een reden om de eisen aan het predicaat BMK te herijken en bovendien de positionering van de BMK als instituut in relatie tot het professionele circuit tegen het licht te houden. Sinds december 2015 gelden de eisen die in deze notitie aan de orde komen.

De gegevens over inzending (tijdstip, adressering, plaats e.d.) worden elk jaar in januari gepubliceerd op de website van de Fotobond.

Wie is de BMK-er en wat mag je van hem of haar verwachten

Het is iemand die met zijn fotografie tot de top van de vrijetijdsfotografie behoort. Gepassioneerd en inhoudelijk met fotografie bezig is, doelgericht fotografeert en ideeën om kan zetten in beelden, die een eigen beeldtaal hanteert, die een persoonlijk stijl ontwikkeld heeft en in zijn werk originaliteit laat zien. De beheersing van de techniek is voor hem/haar geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Het is ook iemand die het BMK-predicaat wil halen om structureel deel te kunnen nemen aan de landelijke gespreksgroep mede om kennis te nemen van fotografie van zowel andere vrijetijdsfotografen als van professionele fotografen, die wil reflecteren op zijn eigen werk en zich nog verder wil ontwikkelen en op bijeenkomsten en door de ontmoeting met anderen daartoe ook geïnspireerd wil worden.

Van de BMK-er mag verder verwacht worden dat hij andere fotografen (binnen de fotoclubs, regionale verbanden, individuele fotografen) wil inspireren en ook (daadwerkelijk verder) wil helpen in zijn/haar ontwikkeling van de fotografie.

Het predicaat ziet hij meer als een bevestiging van zijn niveau dan als een statusverhogende titel.

De bijeenkomsten van de BMK

De bedoeling van de BMK-bijeenkomsten is drieledig

 • reflectie op eigen werk
 • leren van anderen (ontwikkeling)
 • de verbinding met de professionele fotografie maken

Aan de bijeenkomsten (4 à 6 per jaar) nemen de BMK-ers en de Kandidaat BMK-ers actief deel. Dat wil zeggen dat eenieder regelmatig werk toont waarover met elkaar gesproken wordt, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde is. Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema's aan de orde te stellen.

Bezoek aan musea / exposities, het volgen van fotografie opleidingen en bijwonen van lezingen van zowel professionals als (top)vrijetijdsfotografen wordt aangemoedigd.

De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK

Jaarlijks worden leden van de Fotobond in de gelegenheid gesteld een portfolio (collectie foto's of een werkstuk) voor te leggen aan een jury ter beoordeling. De jury bestaat uit minimaal drie, maximaal vijf, personen uit de wereld van de professionele fotografie en de beeldende kunst.


Jurering in twee stappen, eerst de preselectie
Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio's die door de jury unaniem te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting bij de afwijzing.

Jurering in twee stappen, de tweede stap
De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op een nader te bepalen datum (zaterdag) hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen.

Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.

N.B.
Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat/BMK of afgewezen wordt.


Eisen en beoordelingscriteria van de inzending

Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto's1. Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd. De specifieke technische eisen waaraan het digitale portfolio en het portfolio in printvorm moeten voldoen, worden jaarlijks tijdig bekend gemaakt via de website van de Fotobond. Ook wordt jaarlijks het inschrijfgeld voor de jurering van de BMK vastgesteld en gepubliceerd.

De inhoudelijke eisen die aan het portfolio worden gesteld en betrokken worden in de jurering zijn hieronder vermeld.

Het portfolio moet ....

 • de fotografische uitwerking zijn van een idee of een concept;
 • een persoonlijke visie op het thema laten zien;
 • de uitwerking een eigen stijl of handschrift hebben;
 • een oorspronkelijke/originele uitwerking zijn;
 • een eigen beeldtaal bevatten
 • een techniek en/of presentatie hebben die de inhoud versterkt

1 In plaats van foto's kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator Bas Berkhout te bespreken. In dat geval zal de BMK-coördinator in overleg gaan met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering. In wat voor vorm het werk ook gepresenteerd wordt, de beelden moeten tijdens de jurybespreking ook in print worden aangeleverd.


Verder moet het portfolio een zodanig aantal foto's bevatten dat 'het verhaal' dat men wil vertellen af is. Vaak kan dat met 12 foto's (tevens het minimum) maar het is ook heel goed mogelijk dat er meer foto's voor nodig zijn. Dat is aan de maker en de jury zal 'het afgeronde verhaal' als zodanig ook als criterium aanmerken.

Degene die in de ogen van de jury aan bovenstaande criteria voldoet zal het predicaat BMK verwerven. Fotografen die naar het oordeel van de jury niet geheel voldoen aan de criteria maar waarvan de portfolio de verwachting wekt dat een predicaat BMK binnen enkele jaren mogelijk is, verwerven het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK.

Er kan uitsluitend worden ingezonden voor BMK. Bij de jurering zal blijken of iemand het predicaat BMK krijgt dan wel het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK.

Een kandidaat- BMK kan gedurende twee jaar aan de bijeenkomsten en andere activiteiten van de landelijke Groep BMK deelnemen.

Hier vind je de links naar de "gegevens en data BMK inzending en jurering" en het aanmeldingsformulier 2022.

Nieuwe leden 2021

Normaal vindt de BMK-ballotage plaats in maart, maar vanwege Covid 19 hebben we dat uitgesteld tot 29 mei in de hoop het fysiek te kunnen organiseren. Helaas waren op 29 mei de restricties nog niet opgeheven en hebben we besloten de ballotage geheel digitaal via Zoom te organiseren.

Het BMK-predicaat 2021 is toegekend aan:

 • Martin Janssen
 • Wim Keetbaas
 • Marjan Rosendahl

Als kandidaat BMK-leden zijn toegelaten:

 • Marcel van Balken
 • Marcel Borgstijn
 • Piet Brandjes
 • Teus de Groot
 • Reinier van der Lingen
 • Carol Olerud

De kandidaat BMK-leden worden voor een periode van twee jaar als lid van de BMK-groep toegelaten.

De juryleden bij de BMK-ballotage 2021 waren:

 • Carla Kogelman (fotograaf)
 • Hans Rooseboom (curator en conservator fotografie van het Rijksmuseum Amsterdam)
 • Willem van den Hoed (fotograaf, schrijver, kunstenaar)
 • Veronique Jansen (fotograaf en communicatie adviseur van Museum Hilversum).

Op 29 mei heeft de jury alle 18 series digitaal besproken met de inzenders en coördinatoren als toehoorders. Deze bespreking is opgenomen. Hieronder vind je de link naar de video:
> video bespreking ballotage BMK 2021

Bespreekbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten: reflectie op eigen werk, leren van anderen (ontwikkeling) en de verbinding met de professionele fotografie maken.
Aan de bijeenkomsten (4 à 6 maal per jaar) nemen de leden en de kandidaat-leden actief deel. Ze tonen regelmatig werk ter onderlinge bespreking, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde zijn.

Wanneer?

Als de maatregelen rondom Covid-19 het toelaten zullen de bijeenkomsten in 2022 fysiek plaatsvinden in De Bilt. Als de maatregelen aangescherpt worden en fysieke bijeenkomsten niet toegestaan zijn, worden er weer bijeenkomsten via ZOOM georganiseerd. De leden worden daarover via email op de hoogte gebracht.

 • zaterdag 29 januari 2022 10.30 uur, fotobespreking (Over de Veghtzaal)
 • zaterdag 19 maart 2022 10.30 uur, fotobespreking (Over de Veghtzaal)
 • zaterdag 26 maart 2022, ballotage, zie gegevens elders op deze website
 • zaterdag 21 mei 2022 10.30 uur, gastsprekers (Over de Veghtzaal)
 • zaterdag 10 september 2022 10.30 uur, fotobespreking (Over de Veghtzaal)
 • zaterdag 12 november 2022 10.30 uur, fotobespreking (Over de Veghtzaal)

Locatie
Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  DE BILT
030 – 22 03 954

Professioneel circuit

Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema’s aan de orde te stellen.