BMK inzending en jurering

Het predicaat BMK is in kwalitatieve zin de hoogste onderscheiding die binnen de Fotobond behaald kan worden. De BMK werd in 1959 in het leven geroepen om een platform te bieden aan topfotografen die binnen hun club een onvoldoende klankbord vonden. Alhoewel de fotografen die in de afgelopen jaren het predicaat BMK behaalden meestal geen professionals waren, lag het veronderstelde niveau wel enigszins in lijn hiermee. De fotografie van professionals als van top vrijetijdsfotografen is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Dat was voor de Fotobond een reden om de eisen aan het predicaat BMK te herijken en bovendien de positionering van de BMK als instituut in relatie tot het professionele circuit tegen het licht te houden. Sinds december 2015 gelden de eisen die in deze notitie aan de orde komen.

De gegevens over inzending (tijdstip, adressering, plaats e.d.) worden elk jaar in december/begin januari gepubliceerd op de website van de Fotobond.

1. Wie is de BMK-er en wat mag je van hem of haar verwachten

Het is iemand die met zijn fotografie tot de top van de vrijetijdsfotografie behoort, gepassioneerd en inhoudelijk met fotografie bezig is, doelgericht fotografeert en ideeën om kan zetten in beelden, die een beeldtaal hanteert die correspondeert met wat in de professionele fotografie gaande is, die een persoonlijk stijl ontwikkeld heeft en in zijn werk een zekere originaliteit laat zien. De beheersing van de techniek is voor hem/haar geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Het is ook iemand die het BMK-predicaat wil halen om structureel deel te kunnen nemen aan de landelijke gespreksgroep mede om kennis te nemen van fotografie zowel van andere vrijetijdsfotografen als van professionele fotografen, die wil reflecteren op zijn eigen werk en zich nog verder wil ontwikkelen en op bijeenkomsten, -en door de ontmoeting met anderen-, daartoe ook geïnspireerd wil worden.

Van de BMK-er mag verder verwacht worden dat hij andere fotografen (binnen de fotoclubs, regionale verbanden, individuele fotografen) wil inspireren en ook (daadwerkelijk verder) wil helpen in zijn/haar ontwikkeling van de fotografie. Het predicaat ziet hij meer als een bevestiging van zijn niveau dan als een statusverhogende titel.

De bijeenkomsten van de BMK

De bedoeling van de BMK-bijeenkomsten is drieledig -

 • reflectie op eigen werk
 • leren van anderen (ontwikkeling)
 • de verbinding met de professionele fotografie maken

Aan de bijeenkomsten (4 à 6 per jaar) nemen de BMK-ers en de Kandidaat BMK-ers actief deel. Dat wil zeggen dat eenieder regelmatig werk toont waarover met elkaar gesproken wordt, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde is. Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema’s aan de orde te stellen. In BMK-verband, echter op vrijwillige basis, worden exposities en lezingen van zowel professionals als (top)vrijetijdsfotografen bezocht (zoals musea, galeries, fotografieopleidingen).

2. De ballotage/jurering van BMK en kandidaat-BMK

Jaarlijks worden leden van de Fotobond in de gelegenheid gesteld een portfolio (collectie foto’s of een werkstuk) voor te leggen aan een jury ter beoordeling. De jury bestaat uit minimaal drie, maximaal vijf, personen uit de wereld van de professionele fotografie en de beeldende kunst.

Jurering in twee stappen, eerst de preselectie

Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury unaniem te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen, de tweede stap

De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op een nader te bepalen datum (zaterdag) hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen. Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.

N.B. Het mag duidelijk zijn dat doorgaan naar de tweede ronde nog geen garantie voor succes is. Immers dan zal de jury juist unaniem of bij grote meerderheid moeten besluiten dat iemand in aanmerking komt voor het predicaat BMK of het tijdelijke predicaat kandidaat/BMK of afgewezen wordt.

Eisen en beoordelingscriteria van de inzending

Een portfolio bestaat uit minimaal 12 foto’s1 . Het portfolio moet zowel digitaal (voor de 1e ronde) als in afdruk/printvorm/als werkstuk (bij de 2e ronde) worden aangeleverd. De specifieke technische eisen waaraan het digitale portfolio en het portfolio in printvorm moeten voldoen, worden jaarlijks tijdig bekend gemaakt via de website van de Fotobond. Ook wordt jaarlijks het inschrijfgeld voor de jurering van de BMK vastgesteld en gepubliceerd. De inhoudelijke eisen die aan het portfolio worden gesteld en betrokken worden in de jurering zijn hieronder vermeld.

1) In plaats van foto’s kan er sprake zijn van een (ander mediaal of vormgegeven) werkstuk. U dient dit voorafgaande aan uw inzending met de BMK-coördinator te bespreken. In dat geval zal door de BMK-coördinatie in overleg getreden worden met de jury en bepaald worden of de inzending in aanmerking komt voor jurering.

Het portfolio moet …. 

 • de fotografische uitwerking zijn van een idee of een concept; 
 • een persoonlijke visie op het thema laten zien; 
 • de uitwerking een eigen stijl of handschrift hebben; 
 • een oorspronkelijke/originele uitwerking zijn; 
 • van een beeldtaal getuigen die aansluit bij de beeldtaal en/of ontwikkelingen in de hedendaagse (semiprofessionele) fotografie; 
 • een techniek en/of presentatie hebben die uitdrukking geeft aan de inhoud.

  Verder moet het portfolio een zodanig aantal foto’s bevatten dat ‘het verhaal’ dat men wil vertellen af is. Vaak kan dat met 12 foto’s (tevens het minimum) maar het is ook heel goed mogelijk dat er meer foto’s voor nodig zijn. Dat is aan de maker en de jury zal ‘het afgeronde verhaal’ als zodanig ook als criterium aanmerken.

  Degene die in de ogen van de jury aan bovenstaande criteria voldoet zal het predicaat BMK verwerven. Fotografen die naar het oordeel van de jury niet geheel voldoen aan de criteria maar waarvan de portfolio de verwachting wekt dat een predicaat BMK binnen enkele jaren mogelijk is, verwerven het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK. Er kan uitsluitend worden ingezonden voor BMK. Bij de jurering zal blijken of iemand het predicaat BMK krijgt dan wel het tijdelijke predicaat kandidaat-BMK. De termijn die geldt voor het kandidaat-BMK lidmaatschap is twee jaar.