Privacy

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Het bestuur van de Fotobond hecht veel waarde aan jouw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens die door de Fotobond worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden van de Fotobond, dat jouw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Cor_Boers_Zuidas.jpg

Foto: Cor Boers

Daartoe is een privacyreglement opgesteld, waarin de bij de Fotobond geldende regels uitgebreid zijn beschreven. Dat reglement is van toepassing op de Fotobond en op de onder de Fotobond vallende afdelingen.

De Fotobond beheert de website www.fotobond.nl. Daarnaast bestaan er websites van de afdelingen binnen de Fotobond. Indien het privacyreglement daarop geplaatst is, geldt dat reglement ook voor die afdeling.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De Fotobond verzamelt of gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die horen bij de gebruikelijke activiteiten van de Fotobond. Zoals het bijhouden van de ledenadministratie en inschrijving voor cursussen en wedstrijden. Daarnaast is het nodig om gegevens te administreren voor activiteiten of om informatie te geven aan leden en belangstellenden, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en via het blad Fotobond in Beeld. Uiteraard moet ook de contributiebetaling worden bijgehouden.

We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij…

De gegevens van de leden staan op een server van een professioneel hostingbedrijf. Daar staan ze uitermate goed beveiligd, gewoonlijk beter dan op de pc bij iemand thuis.

En soms moeten we jouw gegevens doorgeven aan een instantie buiten de Fotobond. Denk dan aan het bedrijf dat de mailings verzorgt of dat het clubblad verstuurt. Maar daarmee hebben we duidelijke afspraken gemaakt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht, zodat u geen spam van bedrijven zult ontvangen op basis van uw gegevens. We zijn niet tegen aanbiedingen die voor de leden interessant zijn, maar die worden allen via de nieuwsbrief van de Fotobond doorgegeven. Denk aan kortingen voor fotomanifestaties of aanbiedingen voor voordelige goede fotoprints.

Persoonsgegevens

De Fotobond vraagt vooral gegevens die belangrijk zijn om jouw lidmaatschap te administreren, zoals naam, adres en telefoonnummer. Verder kunnen we je bereiken via email en wordt bijgehouden van welke fotoclub jij lid bent. Als je een bepaalde functie of taak binnen de vereniging hebt, leggen we dat uiteraard ook vast. En natuurlijk houden we bij of je contributie betaalt. Dit zijn de gebruikelijke zaken die spelen binnen elke hobbyclub of -vereniging. We vragen je nooit naar gegevens die in de wet omschreven zijn als Bijzondere Persoonsgegevens.

Wat doen we als de gegevens niet meer nodig zijn of niet kloppen?

We hebben de verplichting op ons genomen om de gegevens goed te beveiligen. De wet legt ons verplichtingen op. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. En je kunt altijd controleren of de gegevens juist zijn. Een deel van de gegevens kun je zelf controleren en aanpassen via de website (Inloggen -> Profiel). En als je meer wilt weten of wijzigen, kan dat door een verzoek te doen aan de beheerder.

Hoe zit het met foto's?

In de privacywetgeving gaat het om persoonsgegevens, niet om afbeeldingen. De regels voor het publiceren van een foto zijn niet veranderd. Bij publicaties moet gelet worden op auteursrecht en portretrecht, net als voorheen. Met één bemerking: Als iemand goed herkenbaar op een foto staat (denk dan aan een duidelijke portretfoto), kan dat een persoonsgegeven zijn. Dan mag die foto wel genomen worden, maar kunnen beperkingen gelden bij het in de openbaarheid brengen (publiceren).

Hoe zit het met de fotoclubs die zijn aangesloten bij de Fotobond?

Er zijn ongeveer 340 fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Deze hebben een vergelijkbaar privacybeleid, maar dat kan per club iets verschillen. Daarom gelden voor de clubs de regels die ze zelf in hun privacyreglement hebben vastgesteld. Dat reglement is meestal op de website van de club geplaatst.

Meer weten?

Lees eerst het gehele privacyreglement. > klik hier.

Voor vragen over het privacyreglement of als je een klacht hebt over de wijze waarop de Fotobond met jouw gegevens omgaat, kun je ons berichten via secretaris@fotobond.nl.