Bijzondere onderwerpen op algemene ledenvergadering 2021

Op zaterdag 24 april vanaf 10u wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fotobond gehouden. Net als vorig jaar is het niet mogelijk om in persoon bij elkaar te komen. In 2020 werd schriftelijk gestemd, dit jaar vergaderen we via een Zoom-verbinding.

In de ALV wordt door de leden beslist over het te voeren beleid en de definitieve begroting voor 2021. Verder verwachten we een demonstratie te kunnen geven van de eerste opzet van de fotobespreek- en wedstrijdapp voor clubs.

Dan zijn er nog twee bijzondere onderwerpen. Allereerst willen we het mogelijk maken om ook na de corona-beperkingen de vergaderingen via internet te blijven doen of zelfs schriftelijk af te wikkelen. Daarvoor moeten de statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast.
Dat laatste is ook nodig voor een vereenvoudiging van de organisatie van de Fotobond. We denken over een wijziging van het bondsbestuur in een Afdelingsraad. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van de afdelingen. Het dagelijks bestuur wordt dan, in uitgebreide vorm, het (bonds)bestuur.

Ook moeten de statuten worden aangepast aan de nieuwe eisen die gesteld worden in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Die wet heeft ook gevolgen voor de statuten van fotoclubs.

Over alle zaken waarbij de statuten moeten worden aangepast, wordt nu niet beslist. Wel willen we met de leden overleggen over de voorgenomen veranderingen, zodat er later dit jaar een eindvoorstel kan volgen, waarin de leden zich kunnen vinden.

Vergaderstukken

De volledige uitnodiging en stukken voor deze vergadering kunnen gedownload worden via deze webpagina.
Let op: deze pagina is alleen toegankelijk voor leden van de Fotobond, log zo nodig in.

Deelname en aanmelding

De Zoom-vergadering is toegankelijk voor één vertegenwoordiger van elke fotoclub (die net zoveel stemmen kan uitbrengen als de club leden heeft) en voor persoonlijke leden (die elk één stem hebben).

Deelname aan de Zoom-vergadering dient uiterlijk zondag 18 april per mail aangemeld te worden bij bondsbureau@fotobond.nl. Kort voor de vergadering wordt per mail een Zoom-link naar de deelnemers gestuurd.